2011-05-11
Дасгал №71

Дасгал №71
Дараахи силлогизмаас энтимем үүсгэ.
1. Бүх багш сурган хүмүүжүүлэгч мөн.
Тэр багш мөн.
Тэр сурган хүмүүжүүлэгч мөн.

2. Бүх багш сурган хүмүүжүүлэгч мөн.
Тэр багш биш.
Тэр сурган хүмүүжүүлэгч биш.

3. Бүх багш сурган хүмүүжүүлэгч мөн.
Тэр сурган хүмүүжүүлэгч мөн.
Тэр багш мөн.
4. Бүх багш сурган хүмүүжүүлэгч мөн.
Тэр сурган хүмүүжүүлэгч биш.
Тэр багш биш.
...
2011-05-11
Бие даан хийх асуултууд

      1. Логикийн квадратыг зурж тайлбарлана уу?                                                   

      2. Модаль ойлголтуудыг нэрлэнэ үү?                         

              3. Логикийн хууль гэж юу вэ?

4. Логикийн хуулиудыг нэрлэнэ үү?

5.  Категорик бодомж гэж юу вэ?

6.   Зөрчилгүйн хууль гэж юу вэ?

7. Адилтгалын хууль гэж юу вэ?

8.  Үгүйсгэлийн үгүйсгэлийн хууль гэж юу вэ?

 

 

 

 

...
2011-05-09
Бие даалтын сэдэв 10-р анги
  1. Соёл, соёлын бүрэлдэхүүн хэсгүүд
  2. Соёлын олон талт байдал
  3. Соёлын түвшин, хэлбэрүүд
  4. Соёлын өөрчлөлт сэдвийн хүрээнд нэр томъёоны тайлбар хийх  
2011-03-10
Даалгавар
11-р ангид " МУ-ын Үндэсний аюулгүй байдал" эсээ бичих
Үгийн тоо: 150-180