2011-05-11
Тест 11-р анги

1. ….. нь хүмүүс ухамсартайгаар бүтээж,хувирган өөрчилу байгаа бодит байдал, орчлон ертөнцийн юмс үзэгдлийн дээд хэлбэр, түвшин юм.
а. Нийгэм в. Иргэншил
2. Бодгалийн нийгэмших үйл явц өрнөн, зан төрхийн шинж бүрдэж нийгмийн хэм хэмжээ, үнэт зүйлс, итгэл үнэмшлээ олж авдаг орчин аль нь вэ?
а. Анхдагч бүлэг в. Хоёрдогч бүлэг 3. Хувь хүний шилжих хөдөлгөөний өөрчлөлтөнд аль хүчин зүйл нь нөлөөлөхгүй вэ?
а. Төрийн эргэлт, шинэчлэлт в.Мэргэжлээ дээшлүүлэх
4. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
1. Бүлгийн шинж ...