2011-05-09
Зайн сургалт

1. Нийгмийн хөгжлийн тухай үзэл онол (Морган Ростоу)

Нийгэм, соёл, иргэншлийг хөгжлийн олон хувилбартай гэж үзэн, түүнийг тодорхой үе шат, хэв маягын ангилалд оруулан нарийвчлан тайлбарласан сургаалиуд дотроос онцгой нь Морганы үзэл, формацийн онол, соёл иргэншлийн онол, өсөлтийн үе шатны онол зэрэг юм.

Морган нь нийгмийн хөгжлийг дараах байдлаар ангилжээ.

1. Зэрлэг үе: -доод шат

-дунд шат

-дээд шат

2. Бүдүүлэг үе: -: -доод шат

-дунд шат

-дээд шат

3. Соёлт үе: -худалдаа арилжаа үүссэн

Ростоу нь формацын онолыг зориуд сөргүүлэн тавьж энэн онолоо гаргасан байна. Үүндээ:

1. Уламжлал...